Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez PARTNEX sp. j. z siedzibą w Gdańsku (80-719), ul. Litewska 14 – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”) w sposób prosty, zwięzły
i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej go
z Państwem lub Państwa pracodawcą/mocodawcą (dalej „Kontrahent”) świadczenia na rzecz Państwa lub Kontrahenta usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia takich usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku, gdy są/mają Państwo być stroną umowy ze Administratorem lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy działają Państwo reprezentując Kontrahenta). Dodatkowo, Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nich jako administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej takich, jak Urząd Skarbowy.

Administrator może przetwarzać Państwa dane z uwagi na cele związane z prawnie uzasadnionymi interesami innymi niż wykonywanie umowy i świadczenie usług zgodnie z informacją powyżej, tj.:

1)     w celach marketingu własnych produktów i usług;
2)     gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez Administratora oraz postępowań przed organami władzy publicznej.

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Administratora jest wymogiem ustawowym. Administrator przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy nr telefonu i innych wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy jest Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).

Odbiorcy danych osobowych:

W toku normalnego prowadzenia działalności Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających
z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorii odbiorców danych:

  1. partnerzy, dostawcy, kontrahenci, np. dostawcy usług prawnych, kurierskich
  2. podmioty wspierające spółkę w zakresie prowadzenia działalności

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej Administratora z Państwem/świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Przysługujące Państwu prawa:

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających
z przepisów RODO. Należą do nich:

  1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne;
  2. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania;
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO;
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Administratorowi;
  6. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Administratora naruszają prawo.

Postanowienia końcowe:

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności
z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.
W razie jakichkolwiek w zakresie przetwarzania Państwa danych, pytań można je kierować na ww. adres spółki.